Aktualności

Szkolenie z problematyki AML i Compliance

Terminy szkolenia: nowe terminy zostaną udostępnione po zniesieniu środków zapobiegawczych związanych z pandemią COVID 19

AML i Compliance jako filary funkcjonowania instytucji finansowej

Polecamy Państwu nasze szkolenie pod  tytułem „Zapobieganie praniu pieniędzy (AML) i zarządzanie ryzykiem braku zgodności (Compliance) – analiza wybranych zagadnień z obszaru AML oraz Compliance w działalności bankowej”.

Opis szkolenia:

I. Zapobieganie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF)

1.Definicje i źródła „czystych”, „szarych” i „brudnych” pieniędzy;

2. Co to jest i na czym polega pranie „brudnych” pieniędzy?          

3. Skutki prania „brudnych” pieniędzy;

4. Etapy prania „brudnych” pieniędzy;

5. Metody czyszczenia środków na poszczególnych etapach prania pieniędzy:

a)     Lokowanie

  • structuring;
  • smurfing;
  • wymiana niskich nominałów;
  • operacje prania pieniędzy w bankach przejętych przez organizacje przestępcze;
  • nadużywanie zwolnień z obowiązku składania raportów currency transaction report (CTR) w USA;
  • fałszowanie raportów CTR w celu ukrycia rzeczywistego właściciela nielegalnych środków,
  • mieszanie funduszy legalnych i nielegalnych w przedsiębiorstwach;
  • działalność kantorów wymiany walut;
  • tworzenie firm fasadowych;
  • phishing i jego efekty;
  • transakcje pośredników w handlu;
  • zakup luksusowych środków trwałych;

b)     Maskowanie

  • metoda walizkowa;
  • przemyt;
  • transfer dóbr luksusowych;
  • modele prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związane z instrumentami płatniczymi służącymi do bezpośrednich rozliczeń:

- oparty na wielokrotnych transferach między rachunkami bankowymi;

- oparty na kartach płatniczych (w tym - skimming);

- oparty na przekazach pieniężnych (z wykorzystaniem firm typu MSB - Money Services Business, np. Western Union);

- oparty na transferach między rachunkami płatniczymi (z wykorzystaniem instytucji płatniczych, np. PayPal);

- oparty na rozliczeniach w wirtualnym pieniądzu (virtual coins, e-money);

  • umowy o kompensacje;

c)     Integracja

  • blending;
  • ceny transferowe (transfer pricing);
  • zakupy nieruchomości i szybka ich sprzedaż;
  • kupno przedsiębiorstw będących na skraju bankructwa;
  • kasyna;
  • winning ticket;
  • puste transakcje;
  • fikcyjny kredyt;

6. Spectrum podejrzanych zachowań klientów i ich identyfikacja na podstawie materiałów FATF;

Przerwa 15 min. (bufet kawowy);

7. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wraz z późniejszymi zmianami);

8. Definicja transakcji podejrzanej;

9. Zasady i kryteria typowania transakcji podejrzanych;

a)     Kryterium ekonomiczne;

b)     Kryterium geograficzne (w tym – obecnie wykorzystywane raje podatkowe i unikanie podatków);

c)     Kryterium przedmiotowe;

d)     Kryterium behawioralne;

10. Systemy wspomagające typowanie i analizę transakcji podejrzanych;

11. Dokumentowanie przebiegu analizy transakcji podejrzanych;

12. Sposoby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

a)     Definicja i obowiązki instytucji obowiązanych (w tym - AML Policy);

b)     Rejestr transakcji podejrzanych i zawiadomienia o transakcjach podejrzanych (ang. Suspicious Activity Report - SAR);

c)     Procedura postępowania w przypadku zidentyfikowania płatności związanej z finansowaniem terroryzmu;

d)     Procedura postępowania w przypadku wstrzymania lub zamrożenia płatności przez współpracujące instytucje finansowe;

e)     Działalność i funkcje FATF (USA);

f)      Działalność i funkcje OFAC (USA);

g)     Działalność i funkcje HMT (UK);

h)     Działalność i funkcje SECO (CH);

i)      Embarga i sankcje ONZ, UE i poszczególnych państw;

j)      Organizacja SWIFT a sankcje i embarga;

k)     Różnica w podejściu GIIF do sankcji UE/ONZ i OFAC;

l)      Metody weryfikacji powiązań stron transakcji z podmiotami sankcjonowanymi oraz źródła informacji w tym zakresie;

m)   Co to są towary wysokiego ryzyka (ang. AML-sensitive goods) i towary podwójnego przeznaczenia (ang. dual-use goods)?;

n)     Metody weryfikacji przedmiotu transakcji w kontekście towarów wysokiego ryzyka (w tym – wykorzystywanych do celów wojskowych) i podwójnego przeznaczenia oraz źródła informacji w tym zakresie;

o)     Metody weryfikacji prawdziwości „ trafień” oprogramowania filtrującego w bankach (jak przejść od zbioru „false positives” do „real positives”);

13. Terroryzm a cyberterroryzm – wykorzystanie sieci do celów terrorystycznych;

Przerwa 15 min. (bufet kawowy);

14. Studium przypadku (Case Study):

a)     W jaki sposób można wykorzystać produkty bankowe (w tym produkty trade finance) do prania pieniędzy;

  • Przelew bankowy;
  • Czek bankierski;
  • Inkaso dokumentowe (Documentary Collection) i inkaso finansowe (Clean Collection);
  • Akredytywa dokumentowa (Documentary Credit / Letter of Credit);
  • Gwarancja bankowa (Bank Guarantee);
  • Akredytywa zabezpieczająca stand-by typu gwarancyjnego (Standby Letter of Credit);

b)     Zakres i sposób współpracy z bankami korespondentami w przedmiocie sankcji i transakcji podejrzanych;

Przerwa 15 min. (bufet kawowy);

II. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności (Compliance)

1. Co to jest „Compliance”?

2. Główne obszary zarządzania ryzykiem braku zgodności;

3. Właściwe postępowanie z informacjami poufnymi;

4. Ochrona danych osobowych;

5. Polityka „poznaj swojego klienta” (Know Your Customer Policy)

a)     Analiza profilu i ocena ryzyka klienta i zlecanych przez niego transakcji;

b)     Analiza profilu i ocena ryzyka instytucji finansowej i zlecanych przez nią transakcji;

c)     Co to są PEP-y (ang. Politically Exposed Person), czyli klienci wysokiego ryzyka?

d)     Ustalanie rzeczywistego beneficjenta danej transakcji:

e)     Metody wyszukiwania informacji;

f)      Użyteczne bazy danych (płatne i bezpłatne);

6. Unikanie konfliktów interesów (Chinese Walls Policy);

7. Przestrzeganie zasad wręczania i przyjmowania prezentów przez członków władz i pracowników banku;

8. Weryfikacja przestrzegania prawa w zakresie zawieranych przez bank umów outsourcingowych;

9. Obowiązek przekazywania do wiadomości publicznej oraz do organów nadzoru przewidzianych prawem raportów na temat zdarzeń związanych z działalnością banku;

10. Doradztwo dla jednostek organizacyjnych banku w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych;

III. Sesja Q&A (pytania i odpowiedzi) i podsumowanie szkolenia

 

Czas trwania szkolenia: 9.00 – 16.00  (7 godz.)

 

Adresaci szkolenia: szkolenie kierujemy do pracowników banków (a także innych instytucji) odpowiedzialnych za obszary AML i Compliance a także obsługi rozliczeń (w tym z obszaru trade finance)

 

Forma przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 886 73 20 / 600 48 44 88 lub pobranie formularza ze strony http://tradefinanceexpert.com  .

Miejsce szkolenia: ul. Drawska 16F/23, 02 -202 Warszawa

Terminy szkolenia:

Nowe terminy szkoleń stacjonarnych zostaną udostępnione po zniesieniu środków zapobiegawczych związanych z pandemią COVID 19.

Opis metodyki szkolenia:Wykład, analiza przepisów prawa, dyskusja.

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

NOWOŚĆ! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.

W ramach naszej oferty zapewniamy:

 • wypełnienie zamówienia na szkolenie i zarejestrowanie uczestników;
 • przekazanie uczestnikom potwierdzenia wraz z informacjami organizacyjnymi;
 • realizację szkolenia (wykład, dyskusja, pytania i odpowiedzi);
 • catering (bufet kawowy);
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia;
 • materiały szkoleniowe (podręcznik uczestnika szkolenia);
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia;
 • dodatkowe konsultacje drogą mailową po odbytym szkoleniu.

 

Cena szkolenia: PLN 900,00 netto + 23% VAT od uczestnika szkolenia.

 

Trener prowadzący szkolenie:

Maciej Wilamowicz, ur. 1972, absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność: Handel Międzynarodowy) oraz Wydziału International Business w E.A.P. Europaeische Wirtschaftshochschule w Berlinie; w trakcie dotychczasowej kariery zawodowej zdobył bardzo duże doświadczenie w różnych dziedzinach, począwszy od realizacji transakcji trade finance (Bank Rozwoju Rolnictwa „Rolbank” S.A. w Poznaniu, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Deutsche Bank AG Filiale Berlin), poprzez wzięcie udziału w organizowaniu od podstaw operacji trade finance Grupy Deutsche Bank w Polsce, następnie założenie Departamentu Trade Services i wreszcie kierowanie przez ponad 8 lat operacjami trade finance w Deutsche Bank Polska S.A. Obecnie jest właścicielem firmy Trade Finance Expert świadczącej usługi szkoleniowe na rynku polskim i za granicą.

 

Wróć