Baza wiedzy

Faktoring odciąża bilans firmy

 

Faktoring polega na skupie przez faktora (czyli wyspecjalizowaną firmę faktoringową lub bank) od faktoranta (czyli sprzedawcy/eksportera towaru lub usługi) wierzytelności, które przysługują sprzedawcy z tytułu sprzedaży towaru lub usługi kupującemu/importerowi (czyli dłużnikowi faktoringowemu).
Przedmiotem faktoringu mogą być jedynie wierzytelności związane z obrotem gospodarczym.

Faktor wykupuje od faktoranta nieprzeterminowane faktury i natychmiast wypłaca faktorantowi od 70 do 90 procent wartości faktur (czyli wierzytelności). Pozostała kwota wierzytelności, po potrąceniu odsetek dyskontowych (w których zawarta jest też najczęściej marża faktora), zostaje wypłacona faktorantowi w terminie płatności danej wierzytelności z wystawionej przez faktoranta faktury (faktoring zupełny), bądź też dopiero po odzyskaniu jej przez faktora od dłużnika faktoringowego (faktoring niezupełny).

Dzięki faktoringowi środki finansowe firmy faktoranta mają charakter obrotowy, zachowana jest ich płynność, odciążony bilans firmy. Faktoring stanowi więc pewien rodzaj konkurencji wobec kredytu bankowego, zwłaszcza kredytu obrotowego. Faktoring zabezpiecza sprzedawcę przed ryzykiem dłużnika.  Faktorant pozyskuje środki finansowe przed upływem terminu rozliczenia wierzytelności z dłużnikiem, co zabezpiecza go przed ewentualnym opóźnieniem spłaty lub uchyleniem się od zapłaty przez dłużnika, pod warunkiem że zawrze z faktorem umowę faktoringu zupełnego (bez regresu do faktoranta).

Umowa faktoringowa obejmuje z reguły wiele wierzytelności (całe pakiety) wynikających ze stałych transakcji przeprowadzanych przez faktoranta z wieloma stałymi kontrahentami. Poszczególne wierzytelności mają jednak przeważnie krótkoterminowy termin zapłaty, do jednego roku. Umowa faktoringowa ma charakter zarówno ciągły jak i okresowy np. roczny lub dłuższy i obejmuje zarówno istniejące jak i przyszłe wierzytelności.

Umowa faktoringowa zawierana jest w formie otwartej, półotwartej oraz rzadziej tajnej – dłużnika faktoringowego nie powiadamia się o jej istnieniu.

Charakter umowy faktoringowej

Umowa faktoringowa obejmuje z reguły wiele wierzytelności (całe pakiety) wynikających ze stałych transakcji przeprowadzanych przez faktoranta z wieloma stałymi kontrahentami. Poszczególne wierzytelności mają jednak przeważnie krótkoterminowy termin zapłaty, do jednego roku.

Umowa faktoringowa ma charakter zarówno ciągły jak i okresowy np. roczny lub dłuższy i obejmuje zarówno istniejące jak i przyszłe wierzytelności.

Umowa faktoringowa zawierana jest w formie otwartej, półotwartej oraz rzadziej tajnej – dłużnika faktoringowego nie powiadamia się o jej istnieniu.