Baza wiedzy

Faktoring z regresem do faktoranta

W przypadku umowy faktoringu niezupełnego (zwanego także faktoringiem nieregularnym lub faktoringiem niewłaściwym) w momencie zawarcia umowy pomiędzy faktorem a faktorantem ryzyko nieściągalności wierzytelności od dłużnika nie przechodzi wraz z przejściem wierzytelności z faktoranta (czyli zbywcy wierzytelności) na faktora (czyli firmę skupującą wierzytelności).

W stosunku zobowiązaniowym w ramach umowy faktoringu niezupełnego nie dochodzi do definitywnego przejścia z faktoranta na faktora (firmę faktoringową) wierzytelności, z uwagi na fakt, że w przypadku nieściągalności wierzytelności w wyniku m.in. niewypłacalności dłużnika wierzytelność powraca do faktoranta, czyli zbywcy wierzytelności.