Baza wiedzy

Faktoring bez regresu na faktoranta

Faktoring zupełny (zwany także faktoringiem właściwym lub faktoringiem regularnym) polega na tym, że wraz ze sprzedażą wierzytelności faktorant (czyli zbywca wierzytelności) zostaje zwolniony od odpowiedzialności związanej ze sprzedaną wierzytelnością, innymi słowy, nie musi się już dłużej martwić brakiem zapłaty kwoty wierzytelności (czyli np. kwoty wystawionej przez faktoranta faktury) przez dłużnika w terminie zapłaty, po terminie płatności faktury bądź w ogóle.

W przypadku faktoringu zupełnego faktor (czyli firma zajmująca się skupowaniem wierzytelności) bierze na siebie całe ryzyko, m.in. wypłacalności dłużnika wierzytelności. Oznacza to, że w przypadku niewypłacalności dłużnika, a co za tym idzie – niemożności wyegzekwowania wierzytelności przez faktora – firma ta nie ma regresu do faktoranta (zbywcy wierzytelności), tj. nie może od niego żądać zarówno zwrotu zapłaconej ceny, jak i zapłaty przez faktoranta równowartości nieściągniętej wierzytelności.