Baza wiedzy

Gwarancje bankowe - prawo i praktyka

 

W myśl art. 81  Prawa bankowego gwarancja bankowa to jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

W piśmiennictwie prawniczym i orzecznictwie sądów przyjmuje się, że gwarancja to umowa pomiędzy bankiem-gwarantem a beneficjentem gwarancji, przy czym stroną jednostronnie zobowiązaną jest bank wystawiający gwarancję.

Zobowiązanie banku-gwaranta i jego świadczenie na rzecz beneficjenta mają charakter pieniężny.

Gwarancja bankowa z reguły służy zabezpieczeniu realizacji umowy zawartej pomiędzy beneficjentem (uprawnionym z gwarancji) a zleceniodawcą gwarancji (ang. an underlying contract).

Beneficjent gwarancji ma prawo żądać zapłaty od banku-gwaranta w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w gwarancji a bank-gwarant weryfikuje żądanie zapłaty (zwane też w praktyce roszczeniem z gwarancji)  pod względem formalnej zgodności z treścią gwarancji.

W praktyce, aby gwarancja spełniała w stosunku do beneficjenta funkcję zabezpieczającą, powinna posiadać charakter nieodwołalny i bezwarunkowy, a bank-gwarant powinien zobowiązywać się  do wypłaty sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta.

Ponadto ważną cechą gwarancji bankowej jest samodzielny i nieakcesoryjny charakter zobowiązania banku-gwaranta, co oznacza, że zobowiązanie to jest niezależne od przyczyny wystawienia gwarancji, tj. kontraktu czy umowy zawartej pomiędzy zleceniodawcą a beneficjentem gwarancji.

Rodzaje gwarancji bankowych

W praktyce istnieje wiele różnych rodzajów gwarancji, w zależności od rodzaju i charakteru wierzytelności, jakie ma zabezpieczać dana gwarancja. Najczęściej spotykanymi w obrocie rodzajami gwarancji są:

 • gwarancje przetargowe / wadialne
 • gwarancje zwrotu zaliczki
 • gwarancje dobrego wykonania umowy
 • gwarancje rękojmi
 • gwarancje dostawy towaru
 • gwarancje celne
 • gwarancje płatności
 • gwarancje tranzytowe
 • gwarancje kredytowe / spłaty kredytu

W różnych sytuacjach w stosunkach transgranicznych mają również zastosowanie takie instytucje jak:

 • regwarancja - szczególna forma gwarancji stosowana w przypadku, gdy bank zleceniodawcy gwarancji nie wystawia gwarancji bezpośrednio wobec beneficjenta, lecz zleca wystawienie gwarancji innemu bankowi dołączając do zlecenia zabezpieczenie w postaci swojej własnej gwarancji, której beneficjentem jest ten inny bank (zwanej wówczas regwarancją)
 • potwierdzenie gwarancji innego banku - zgodnie z Prawem bankowym bank może potwierdzić zobowiązanie innego banku wynikające z gwarancji bankowej. W takim przypadku beneficjent może kierować roszczenia z gwarancji do banku, który jej udzielił, lub do banku, który ją potwierdził, albo do obu tych banków łącznie, aż do zupełnego zaspokojenia roszczeń beneficjenta gwarancji. Zobowiązania banku-gwaranta i banku potwierdzającego mają więc charakter solidarny.